นักพันธุศาสตร์อภิปรายว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนจากการหาลำดับจีโนมไปเป็นการศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของจีโนม กระตุ้นนักวิจัยให้ต้องทบทวนใหม่...