สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาออกมาตรฐานว่าด้วยการผลิตที่ดีทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dietary Supplement Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นปีที่พระราชบัญญัติว่าด้วยอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา Dietary Supplement Health and Education Act: DSHEA ได้ กำหนดให้ FDA ต้องบังคับให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ต่างก็รอว่าเมื่อไร cGMPs หรือ current Good Manufacturing Practices ของกระบวนการดังกล่าวจะ ออกประกาศใช้...