LifeGen Technologies เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพจาก WARF ที่ประสบความสำเร็จ และ exits แล้ว ไลฟ์เจนเทคโนโลยีเป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและค้นคว้าด้านรหัสพันธุกรรม หรือยีน มีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของยีน Gene expression database on aging...