Tag: RNA

DNA 101 : ความรู้พื้นฐานเรื่อง DNA, RNA

“ชีวิต” กับ “ความตาย” เส้นแบ่งอยู่ตรงไหน? DNA บอกตั้งแต่ลักษณะภายนอกอันหลากหลายของสิ่งชีวิตจนถึงกลไกอันซับซ้อนของปฏิกิริยาเคมีในระดับเซลล์ ตั้งแต่ข้อมูลที่กำหนดลักษณะของตัวเราในปัจจุบัน สืบค้นย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษในอดีต คาดการณ์ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพในอีกหลาย 10 ปี ข้างหน้าจนถึงบอกแนวโน้มลักษณะของลูกหลานในอนาคต ล้วนแต่อยู่บน DNA ครับ...
Read More